Mötes protokoll

Råneträskvägens samfällighetsförening

 

Protokoll för ordinarie stämma 2016-03-20

 

1. Mötets behörighet utlysning som skett i Kometen, lokalt annonsblad samt per brev för de som bor utanför kommunen får godkänt.

 

2. Ordförande öppnar mötet.

 

3. Mikael Uusitalo blir vald till ordförande för stämman.

 

4. Karin Eriksson blir vald till sekreterare för stämman.

 

5. Robert Lilja och Marcus Karlsson blir vald till justeringsmän.

 

6. Ordförande Mikael Uusitalo läser upp verksamhetsberättelsen för 2015.

Kassören Eva Björk redogör för föreningens ekonomiska situation under 2015.

Anders Trulsson lämnade revisorernas genomgång av revisionsberättelsen för år 2015.

Styrelsen tackar för förtroendet under föregående år.

 

7. Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för år 2015.

 

8. Inga förslag eller motioner har inkommit till styrelsen.

 

9. Styrelsen ger förslag att ersättningen till styrelsen och revisorer bör vara oförändrade. Förslaget antas och beslutas enligt förslag.

 

10. Styrelsens förslag är att höja vägavgiften från 402 kr/stugägare/år till cirka 500 kr/stugägare/år på grund av underhåll, plogning av väg, inköp av extern tjänst för risning.

Stämman beslutar, enligt styrelsens förslag, att höja vägavgiften, vilket innebär en avgift på cirka 500 kr per år för enskilda stugägare.

 

11. Val av styrelse:

 • Ordförande Mikael Uusitalo -2 år, (har kvar ett år till - 2017)

 • Ledamot Thomas Persson- omval – 2 år, till 2018

 • Ledamot Alf Isaksson – 2 år (har kvar 1 år, till 2017)

 • Suppleant Tomas Engström- omval -1 år, till 2017

 • Sekreterare Karin Eriksson- omval – 2 år, till 2018

 • Kassör Eva Björk- omval -omval- 2 år, till 2018

 • Suppleant/vägansvarig Jan Karlsson- omval- 1 år, till 2017

 

12. Val av revisorer:

 • Revisorer Anders G Trulsson, Gunnar Kejonen- omval-1 år, till 2017

 
 

13. Val till valberedningen:

 • Valberedningen Marcus Karlsson, omval 1 år (till 2017)  

      och Sonny Vuopio- nyval-1 år (till 2017),

 
 

14. Övriga frågor:

    

Följande information gavs av Thomas Persson, Sveaskog:

 • Björkar som har hängt vid vägkanter har avverkat/rensats bort

 • Högarna med björksly kommer att flisas och transporteras bort inom snar framtid

 • Samråd har skett angående Puttjasvaara, där kommer skog gallras. Innan avverkning kommer skogsvägen förstärkas.

 • Samråd kommer att ske angående Pietarirova för avverkning.

 • Avverkning av contorta-träd är i planeringsstadiet vid Kipmepalo.

 • Berörda stugägare kommer att kontaktas personligen av Sveaskog vid eventuell avverkning mellan grusvägen och stugområdet.

 

Under mötet kom följande upp att entreprenörerna lämnat kartonger där det har skett plantering av skog.

 

Det har även lämnats tomma oljefat kvar där kojorna haft läger under avverkningstiden. Thomas tar med sig dessa synpunkter.

 

Det togs även upp att skräp finns även vid sidan om soptunnorna och i Sandudden, likaså förekommer det tomma ölburkar här och där.

 

Alla måste hjälpas åt och plocka upp/ta hand om sitt eget skräp, allt i syfte att hålla stugområdet trivsamt och fri från nedskräpning.

 

I soptunnorna ska endast brännbart slängas, vilket inte alltid har skett. Tyvärr har även metall, porslin, glas, cykeldelar, etc, slängts in i soptunnorna.

 

15. Stämmoprotokollet kommer att vara tillgänglig i brevlådorna vid Ripats korsningen samt i Råneträsk senast 30/5-2016. Protokollet kommer även att läggas ut på Internet - hemsidan för Råneträsk.

 
 

Gällivare 2016-03-20

 
 

Karin Eriksson

sekreterare

 
 

Justeringsmän:

 

______________________ _______________________

Robert Lilja                          Marcus Karlsson

 

 

 


 

Råneträskvägens samfällighetsförening Protokoll för ordinarie stämma 2015-03-24

 

1. Mötets behörighet utlysning som skett i Kometen, lokalt annonsblad samt per brev för de som bor utanför kommunen får godkänt.

2. Ordförande öppnar mötet.

3. Mikael Uusitalo blir vald till ordförande för stämman.

4. Karin Eriksson blir vald till sekreterare för stämman.

5. Alf Isaksson och Göte Eriksson blir vald till justeringsmän.

6. Ordförande Mikael Uusitalo läser upp verksamhetsberättelsen för 2014. Kassören Eva Björk redogör för föreningens ekonomiska situation under 2014. Eva lämnade revisorernas Anders Trulsson och Gunnar Kejonens genomgång av revisionsberättelsen för år 2014. Styrelsen tackar för förtroendet under föregående år.

7. Stämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsen för år 2014.

8. Ett förslag har inkommit till styrelsen om att samtliga stugägare skall utföra ett dagsverk, de som ej kan utföra risning av väg, skall erlägga en avgift, förslagsvis 500 kronor eller ett belopp som styrelsen tycker är lämpligt. Mötet diskuterade/hade en dialog om den inkomna motionen. Årstämmans beslut är att styrelsen får i uppdrag att undersöka vidare och begär in offerter, gällande risning av väg, från olika företag och idrottsföreningar.

9. Styrelsen ger förslag att ersättningen till styrelsen och revisorer bör vara oförändrade. Förslaget antas och beslut tas.

10. Stämman beslutar, på styrelsens förslag, att vägavgiften skall vara oförändrad vilket innebär en avgift på 402 kronor i avgift för enskilda stugägare.

11. Val av styrelse:

       Ordförande Mikael Uusitalo -2 år (omval)

       Sekreterare Karin Eriksson - (har kvar 1 år till 2016)

       Kassör Eva Björk - (har kvar 1 år till 2016)

       Ledamot Thomas Persson (har kvar 1 år till 2016)

       Ledamot Alf Isaksson -2 år (nyval)

       Suppleant Tomas Engström

       Suppleant samt vägansvarig Jan Karlsson

12. Val av revisorer:

     Revisorer Anders G Trulsson, Gunnar Kejonen

13. Val till valberedningen:  

      Valberedning Marcus Karlsson, Jan Persson

14. Övriga frågor: Det fanns inga övriga frågor

15. Stämmoprotokollet kommer att vara tillgänglig i brevlådorna vid Ripats korsningen samt i Råneträsk senast 30/5-2014. Protokollet kommer även att läggas ut på Internet - hemsidan för Råneträsk.

 

Gällivare 2015-03-24

Karin Eriksson

sekreterare

Justeringsmän:

______________________ _______________________

Alf Isaksson                              Göte Eriksson